Privacybeleid

Wie zijn wij.

Koor de Waterlanders.
Ons website-adres is: https://koordewaterlanders.nl 
Privacybeleid
De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat de vereniging in ieder geval: • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.
Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsoren
Persoonsgegevens van donateurs worden door koor de Waterlanders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
 Informatieverstrekking in de vorm van directe contacten.  
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Aanmelding als donateur of sponsor.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door koor de Waterlanders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Aanmelding voor de nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de volgende persoonsgegevens gevraagd worden
Uw persoonsgegevens worden door koor de Waterlanders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u aangemeld bent voor de nieuwsbrief.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
In het kader van promotie van de vereniging (website, social media en flyers/posters) maakt koor de Waterlanders gebruik van persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal, afkomstig van activiteiten die georganiseerd zijn door de vereniging. Publicatie van dergelijk beeldmateriaal vindt uitsluitend plaats na uw toestemming.
Websitebezoek
Koor de Waterlanders maakt op de website www.koordewaterlanders.nl gebruik van analytische cookies van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt koor de Waterlanders inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Koor de Waterlanders kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Daarnaast heeft de website van de vereniging niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Koor kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Klachten
Koor de Waterlanders wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons